PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS IR TVARKA

Šios sutarties, kuri sudaroma Užsakovui patvirtinus sutartyje išdėstytas sąlygas ir apmokėjus dalyvio mokestį, data yra laikoma „Friendly“ Anketos užpildymo laikas.

Šios sutarties pasirašymo vieta yra laikomas Vilnius, Lietuva.

Ši sutartis galioja tarp VŠĮ „Naratyvas“, esanti Savanorių pr. 6-23, Vilnius, į.k. 302753601, atstovaujama direktoriaus Romualdo Zabarausko (toliau – Vykdytojas) iš vienos pusės ir įmonės (toliau – Užsakovas), kurią atstovauja Anketos pildytojas, iš kitos pusės. Užsakovas įvardina savo rekvizitus Anketoje.

1. Sutarties turinys

Vykdytojui nuosavybės teise priklauso Projektas „Friendly City“ (toliau – Projektas), kurį sudaro: internetinė svetainė, pasiekiama adresu friendlycity.info, o taip pat friendlyvilnius.lt, friendlyvilnius.com, friendlyvilnius.com, friendlyvilnius.lt, friendlyklaipeda.lt, friendlyklaipeda.com (toliau bendru pavadinimu – Svetainė); paskyros facebook.com/friendlycitymaps, popieriniai „Friendly City Vilnius“, „Friendly City Kaunas“ ir „Friendly City Klaipėda“ žemėlapiai (toliau bendru pavadinimu – Žemėlapis) ir kitos viešinimo akcijos, kuriose, priklausomai nuo konkretaus susitarimo, Vykdytojas įsipareigoja talpinti informaciją apie Užsakovui priklausančią įstaigą arba įstaigas ir šią informaciją viešai skelbti bei platinti, o Užsakovas šios sutarties pagrindu pageidauja dalyvauti Projekte ir už tai sumokėti.

2. Užsakovo teisės ir pareigos

2.1. Užsakovas pateikia informaciją apie jam priklausančią įstaigą, reikalingą dalyvauti Projekte. Informacija yra pateikiama užpildant anketą, kuri yra neatskiriama šios Sutarties dalis (toliau – Anketa) ir yra pildoma elektroniniu būdu. Kartu su Anketa Užsakovas pateikia savo įmonės fotografiją/as ir logotipą.
2.2. Užsakovas suteikia Vykdytojui teisę Anketoje pateiktus duomenis, fotografiją/as ir logotipą viešai skelbti, viešai rodyti Svetainėje, kitu būdu panaudoti, kuriant bei platinant Žemėlapį ar vykdant kitas viešinimo akcijas. Užsakovas privalo pateikti informaciją apie fotografijos autorių, jo vardą, pavardę, nuorodą kaip jį įvardinti. Užsakovas privalo pasirūpinti, kad teisių turėtojams būtų sumokėtas atlyginimas už kūrinių ar kitų turtinių ar neturtinių teisių, kurias jis perdavė panaudoti Projekte Vykdytojui. Šalys susitaria, kad Užsakovas prisiima įsipareigojimą apmokėti visas išlaidas už kūrinių ar kitų turtinių ar neturtinių teisių perdavimą panaudoti ar naudojimą Projekte.
2.3. Jeigu Užsakovas Anketoje ar fotografijose panaudos kokius nors objektus, asmenų atvaizdus ar informaciją, dėl kurių panaudojimo turi būti gautas trečiųjų asmenų sutikimas, tokiu atveju Užsakovas pats privalo savo lėšomis gauti raštiškus sutikimus ir panaudoti nurodytus objektus, atvaizdus bei informaciją vykdomame Projekte. Šalys susitaria, kad Užsakovas prisiima įsipareigojimą apmokėti visas išlaidas už kūrinių ar kitų turtinių ar neturtinių teisių perdavimą panaudoti ar naudojimą Projekte.
2.4. Jeigu dėl Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimų ar kitų objektyvių priežasčių, atsiradusių po Informacijos ar fotografijos/ų perdavimo jos negales būti panaudotas, Užsakovas įsipareigoja per 4 (keturias) kalendorines dienas nuo Vykdytojo pareikalavimo dienos savo lėšomis neatlygintinai ištaisyti Anketos duomenis arba fotografijas.
2.5. Užsakovas įsipareigoja ant jam priklausančios įmonės (apie kurią užpildoma Anketa bei skelbiama Svetainėje) įėjimo durų ar kitose lankytojams matomose vietose, užklijuoti Vykdytojo „Friendly“ lipduką bei savo lankytojams platinti Vykdytojo sukurtą Žemėlapį.
2.6. Užsakovas įsipareigoja sumokėti Vykdytojui atlyginimą už dalyvavimą Projekte.

3. Vykdytojo teisės ir pareigos

3.1. Vykdytojas įsipareigoja jam nuosavybės teise priklausančiame Projekte ar jo dalyse patalpinti Užsakovo pateiktus duomenis ar jų dalį bei fotografiją/as ir juos viešai skelbti bei rodyti, kitu būdu panaudoti, kuriant bei platinant Svetainę, Žemėlapį ar vykdant kitas viešinimo akcijas.
3.2. Vykdytojas turi teisę vienašališkai, nederinęs iš anksto su Užsakovu, nedelsdamas pašalinti apie Užsakovą skelbiamą informaciją ar jos dalį bei fotografiją/as iš Svetainės, gavęs iš svetainės lankytojų informaciją, apie tai, kad skelbiama informacija apie Užsakovą neatitinka tikrovės, galimai yra klaidinga ar netiksli. Apie informacijos pašalinimą Vykdytojas turi teisę informuoti Užsakovą. Šalys susitaria ir sutinka, kad šalinama yra ta informacija ar jos dalis, kai Vykdytojas gauna iš Svetainės lankytojų pastabas, laiškus ar pan. duomenis apie jos netikslumą, neatitikimą tikrovei, klaidingumą. Informacija ar jos dalis šalinama iš anksto nepranešus Užsakovui, netikrinant jos turinio teisingumo, tikrumo ar tikslumo. Šalys susitaria, kad informacijos pašalinimo kriterijus bei pagrindas – Svetainės lankytojų pareikšta nuomonė. Šalys susitaria, kad informacijos apie Užsakovą pašalinimas nėra pagrindas Užsakovui reikalauti grąžinti sumokėtą atlyginimą už dalyvavimą Projekte.
3.3. Vykdytojas privalo pateiktą informaciją naudoti sutarties galiojimo laikotarpiu kaip aptarta šios sutarties 10.1. p.
3.4. Už Užsakovo dalyvavimą Projekte Vykdytojas turi teisę gauti atlyginimą.

4. Paslaugų kaina ir atsiskaitymo tvarka

4.1. Už dalyvavimą Projekte Užsakovas įsipareigoja mokėti, pasirinkdamas vieną iš žemiau nurodytų sąlygų:
4.1.1. Už 100 EUR per metus suteikiama „basic“ narystė, į kurią įeina vienos vietos paprastas įrašas Svetainėje ir Žemėlapyje, lipdukas ant durų.
4.1.2. Už 200 EUR per metus – iki trijų vietų įrašai Svetainėje su foto galerijų talpinimu ir Žemėlapyje, lipdukai ant durų.
4.1.3. Už 400 EUR per metus – neribotas vietų įrašų skaičius Svetainėje su foto galerijų talpinimu ir Žemėlapyje, lipdukai ant durų, vienas nemokamas „featured“ pažymėjimas.
4.2. Užsakovas turi teisę pasirinkti papildomą dalyvavimo projekte sąlygą ir kiekvienai vietai suteikti „featured“ pažymėjimą, kuris reikš tos įstaigos išryškinimą Svetainėje (rodymą pirmame puslapyje) ir Žemėlapyje. Už dalyvavimą šioje Projekto dalyje mokamas papildomas 50EUR atlyginimas Vykdytojui.
4.3. Aptartos mokėtino atlyginimo sumos apima dalyvavimą Projekte, kuri skirta 1 (vienerių) metų laikotarpiui. Šalims pratęsus sutarties galiojimo terminą, atlyginimas už naujai pratęstą 1 metų sutarties galiojimo laikotarpį yra mokamas šios sutarties nustatytomis sąlygomis. Sutartis įsigalioja ir/ar jos galiojimas pratęsiamas tik tuo atveju, jei Užsakovas patvirtina, kad sutinka su visomis šiose Sutartyje ir Anketoje nurodytomis sąlygomis ir pilnai apmokėjus sąskaitą. Šalys susitaria, kad tuo atveju, jai Užsakovas sutinka su Sutarties ir Anketos sąlygomis, tačiau pilnai neapmoka sąskaitos už dalyvavimą Projekte, ši Sutartis neįsigalioja, arba jos galiojimo terminas nėra pratęsiamas.
4.4. Šalys susitaria ir supranta, kad Atlyginimo dydis ir/arba kitos sutarties sąlygos gali kisti pratęsiant sutarties galiojimą kiekvienais metais. Vykdytojas turi teisę vienašališkai pakeisti Atlyginimo dydį ir/arba atnaujinti sutarties sąlygas kitų metų veiklai apie tai informuodamas Užsakovą prieš 30 dienų iki Sutarties galiojimo termino pasibaigimo. Užsakovui nesutikus su pasikeitusiomis Sutarties sąlygomis, nepatvirtinus kad jis sutinka su Sutarties ir Anketos sąlygomis bei neapmokėjus pilnai sąskaitos už dalyvavimą Projekte pagal naują pakitusį Atlyginimo dydį, Sutartis laikoma nepratęsta ir jos galiojimas pasibaigia suėjus jos galiojimo terminui.
4.5. Mokėjimai vykdomi pervedant pinigus mokėjimo pavedimu į Vykdytojo atsiskaitomąją sąskaitą, arba kitu Anketoje siūlomu būdu.
4.6. Užsakovui nesumokėjus Atlyginimo šioje Sutartyje nustatytu terminu, Vykdytojas nepradeda atlikti jokių darbų ir šalys to nepripažįsta to kaip Sutarties sąlygų pažeidimo.

5. Šalių pareiškimai ir kiti įsipareigojimai

5.1. Sutarties šalys pareiškia, kad:
5.1.1. turi visas reikiamas teises ir įgaliojimus, reikalingus šiai sutarčiai sudaryti;
5.1.2. su trečiaisiais asmenimis nėra sudariusios sutarčių, prieštaraujančių šiai Sutarčiai ir darančių šią Sutartį negaliojančia ar galinčių apsunkinti šios Sutarties įgyvendinimą bei vykdymą.
5.2. Sutarties šalys įsipareigoja sąžiningai vykdyti Sutartyje numatytus įsipareigojimus, susilaikyti nuo veiksmų, kuriais būtų pažeistos Sutarties sąlygos, kurie darytų žalą Sutarties šalių interesams, reputacijai.

6. Sutarties konfidencialumas

Šalys įsipareigoja išlaikyti informacijos, kurią Šalys suteikė viena kitai vykdydamos Sutartį ar susijusios su Sutartimi, taip pat Sutarties turinio konfidencialumą ir be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo neatskleisti tokios informacijos trečiosioms šalims, išskyrus įstatymų numatytus atvejus, nepaisant to, ar sutartis sudaryta ar ne. Šią pareigą pažeidusi Šalis privalo atlyginti kitai Šaliai dėl to atsiradusius nuostolius.

7. Sutarties sąlygų pakeitimas ar papildymas

7.1. Visi šios sutarties pakeitimai ar papildymai turi būti forminami papildomais rašytiniais susitarimais.
7.2. Jei bet kuri šios Sutarties nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties yra ar tampa visiškai ar iš dalies negaliojančia ar neįgyvendinama, ji nedaro negaliojančiomis kitų Sutarties nuostatų. Tokiu atveju Šalys susitaria pakeisti negaliojančią ar neįgyvendinamą nuostatą teisiškai galiojančia ir įgyvendinama nuostata, kuri, kiek tai įmanoma, turėtų tą patį teisinį ir ekonominį rezultatą kaip ir pakeistoji nuostata.

8. Sutarties nutraukimas ir šalių atsakomybė

8.1. Ši sutartis vienašališkai gali būti nutraukta, jei Užsakovas Anketoje pateikė duomenis, kurie neatitinka tikrovės, yra klaidinantys, netikslūs, Užsakovas Sutartyje nustatytu laiku nesumokėjo viso arba sutartimi padidinto/pakeisto atlyginimo, Užsakovas pažeidė autorines teises į fotografijos kūrinius ar/ir kitą kūrinį ar kitas trečiųjų asmenų turines ar neturtines teises, neteisėtai pateikė naudotis prekės ženklą. Šalys susitaria, kad Užsakovui nevykdant prisiimtų įsipareigojimų arba juos netinkamai vykdant, sutartis gali būti nutraukiama dėl Užsakovo kaltės, ir Vykdytojas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį apie sutarties nutraukimą raštu pranešus Užsakovui prieš 2 (dvi) dienas iki jos nutraukimo. Šalys susitaria, kad tokiu atveju Užsakovui jo sumokėtas Atlyginimas ar jo dalis nebus grąžinama. Šalys pripažįsta, kad tinkamas pranešimas apie sutarties nutraukimą yra rašytinio pranešimo išsiuntimas šioje Sutartyje nurodytais Šalies adresais (įskaitant el. paštu), kurį Užsakovas nurodys pildydamas Anketą.
8.2. Užsakovas užtikrina ir garantuoja, kad jo Anketoje pateikta informacija yra teisinga, teisėta, gauta nepažeidžiant įstatymų ar trečiųjų asmenų teisių.
8.3. Užsakovas užtikrina ir garantuoja, kad jo fotografijos ir kiti kūriniai ar objektai yra perduotos Vykdytojui pasinaudoti (patalpinti Svetainėje ir viešai rodyti Svetainėje) teisėtai, nepažeidžiant įstatymų ar trečiųjų asmenų teisių.
8.4. Ši sutartis gali būti nutraukta šalių susitarimu.
8.5. Šaliai pažeidus šioje Sutartyje nustatytas sąlygas, prisiimtus įsipareigojimus, pareiškimus ir/ar imperatyvias Lietuvos Respublikos teisės aktų normas, nukentėjusi Šalis savo pasirinkimu turi teisę reikalauti, kad būtų atstatyta pažeistoji teisė ir atlyginti dėl to atsiradę nuostoliai.

9. Ginčų sprendimo tvarka

9.1. Visi ginčai, nesutarimai, reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ir su ja susiję, turi būti sprendžiami derybų tarp Šalių būdu, o ginčų, nesutarimų, reikalavimų neišsprendus derybomis – teisme pagal Vykdytojo buvimo vietą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

10. Sutarties galiojimas ir kitos sąlygos

10.1. Sutartis įsigalioja Užsakovui pateikus sutikimą su visomis Sutarties ir Anketos sąlygomis ir pilnai apmokėjus sąskaitą už dalyvavimą Projekte ir galioja 1 (vienerius) kalendorinius metus arba iki Sutarties nutraukimo. Šalys susitaria, kad Užsakovui sudarius Sutartį arba ją pratęsus nuo kiekvienų metų sausio 1 d. iki tų pačių metų gegužės 1 d. ir sumokėjus Atlyginimą, informacija apie Užsakovą Žemėlapyje bus pateikiama ir platinama tų metų sukurtame žemėlapyje. Šalys susitaria, kad Užsakovui sudarius Sutartį nuo gegužės 2 d. iki tų metų gruodžio 31 d., informacija apie Užsakovą Žemėlapyje bus pateikiama ir platinama kitų (ateinančių) metų sukurtame žemėlapyje. Jei el. paštu Vykdytojo ir Užsakovo atstovai sutaria kitaip, gali būti taikomos išimtys. Kitos Projekto dalys, t.y. Svetainė ar kitos viešinimo akcijos vykdomos sutarties galiojimo laikotarpiu.
10.2. Sutarties galiojimas savaime laikomas pratęstu vieneriems kalendoriniams metams, jei nei viena iš Šalių, likus iki Sutarties termino pabaigos ne mažiau nei 30 (trisdešimt) dienų, nepraneš kitai Šaliai, jog pratęsti Sutarties nepageidauja, o Užsakovas iki Sutarties galiojimo termino pasibaigimo sumokės Atlyginimą už dalyvavimą Projekte ateinančiais metais. Ši savaiminio Sutarties pratęsimo tvarka taikoma ir toliau, kol viena iš Šalių nebepageidaus pratęsti Sutarties. Tuo atveju, jei Vykdytojas informuoja Užsakovą apie Atlyginimo padidinimą ir Užsakovas su šia sąlyga nesutinka, sutarties galiojimo terminas pasibaigia savaime, pasibaigus sutarties galiojimo kalendorinių metų terminui. Tuo atveju, jei Užsakovas iki Sutarties 1 (vienerių) metų galiojimo termino pasibaigimo nesumokės Vykdytojui Atlyginimo už šios sutarties pratęsimą, sutartis automatiškai nepratęsiama ir pasibaigia, pasibaigus vienerių metų laikotarpiui, už kurį buvo sumokėtas atlyginimas.
10.3. Sutartis automatiškai pasibaigia likvidavus vieną iš Šalių.
10.4. Šalys susitaria ir pripažįsta, kad sutartis yra sudaryta ir įsigalioja Užsakovui patvirtinus sutartyje surašytas sąlygas internetu ir atlikus apmokėjimą už paslaugas.
10.5. Šalys susitaria, kad Užsakovo vardu Anketą pildantis asmuo, patvirtinantis Sutarties sąlygas, teikiantis informaciją apie Užsakovą ir veikiantis jo vardu, įgyvendinant kitas Sutarties sąlygas, yra įgaliotas veikti Užsakovo vardu įstatymų ir Užsakovo įstatų bei kitų juridinio asmens vidinių aktų, įsakymų tvarkos sąlygomis.